• +99871-2175999 (09:00-18:00)

Паролни эсдан чиқардингизми?

«Тафсири Ҳилол» электрон дастури

«Ҳилол-нашр» матбаа-нашриёти барча юртдошларимиз сиз азизларга фазилатли шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф роҳимаҳуллоҳ ҳазратларининг қаламларига мансуб «Тафсири Ҳилол» асарининг электрон дастурини тақдим этади.


Китоб: Ҳәдис ҳәм Турмыс. 7-том. Намаз китабы

 • Муаллиф: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф
 • Тури: Электрон китоб
 • Нашр санаси: 2022 й.
 • Ҳажми: 360 бет.
Нархи: Бепул

Қисқача тавсифи

Əҳли сунна ўәл жəмəə мәзҳабы негизинде пәк ақыйда ҳәм сап Исламға умтылыў, Қуран ҳәм сүннетти үйренип әмел етиў, Исламый мәрипат таратыў, салафи солиҳ – уллы мужтаҳидлерге ериў, кең пейиллик ҳәм бирәдарлық руўхын тарқатыў, диний саўатсызлықты сапластырыў, қарама-қарсылық ҳәм ҳәр түрли ағымларға қарсы гүресиў, мутаасиблик ҳәм бидъат-хурофатларды жоғалтыў.

Китобни ўқиш ёки эшитиш учун дастур:


Китобнинг мундарижаси

 • Кирисиў 
 • Сүннет қылынған намазлар ҳаққында 
 • Еки ҳайыт намазы 
 • Ҳайыт намазға шығыў ҳәм оның ўақты 
 • Ҳайыт намазы ҳәм хутба 
 • Рамазанның отызыншы күни жаңа ай көринсе, аўыз
 • ашылады ҳәм ертеңине ҳайыт намазына шығылады 
 • Ҳайыт ушын жақсы кийиниў лазым 
 • Ҳайытта мубаҳ кеўилхошлығы мүмкинлиги 
 • Кусуф намазы 
 • Кусуф намазына шақырыў 
 • Кусуф намазының түрлери 
 • Ай тутылғанда қирәәтти даўыслап, қуяш
 • тутылғанда иштен оқыў 
 • Кусуф намазындағы қирәәт 
 • Хутба 
 • Намаздың орнына Аллаҳға илтижа қылыў ҳәм
 • жақсылық қылыў жеткиликли 
 • Пайғамбар саллаллаҳу алайҳи ўа салламға кусуф
 • намазында белгили болған нәрселер 
 • Бәрше аятлар ушын сәжде қылыў 
 • Истисқа намазы 
 • Истисқа хутбасы 
 • Имам адамлардың истисқа ҳаққындағы
 • талапларына жуўап береди 
 • Жаўын ҳәм самал ўақтында оқылатуғын дуўалар 
 • Жаўын теберик қылыныўы 
 • Аллаҳға оның сүйиклилерин ўасила қылыў мүмкинлиги 
 • Сәске намазы 
 • Заўал сүннети 
 • Түнги намаз ҳәм оның пазыйлети 
 • Түнги намаздың саны ҳәм көриниси 
 • Түнги намаз даўыслап оқыў менен иштен
 • оқыўдың арасында болыўы 
 • Түнги намаздағы қирәәт ҳәм дуўа 
 • Сүннет қылынған намазлардың қазасы оқылыўы,
 • отырып оқыў да мүмкинлиги 
 • Нәпил намазларды үйде оқыў абзаллығы  
 • Истихара намазы 
 • Тасбиҳлер намазы 
 • Тәўбе намазы 
 • Қәжет намазы 
 • Жаназалар ҳаққында 
 • Өлимди тилеўден қайтарыў ҳәм Аллаҳға
 • жақсы гүманда болыў ҳаққында 
 • Жаны үзилип атырған адамның алдында зикир,
 • дуўа ҳәм Қуран қирәәт қылыў 
 • Мөминниң өлими белгилери ҳәм үмметтиң өмири 
 • Өлимде бенделерге рәҳәт бар екенлиги 
 • Жоқлаў айтып жылаў ҳәм усыған уқсас нәрселердиң
 • ҳарам екени ҳаққында 
 • Мәйит жоқлаў айтып жылаў ҳәм усыған
 • уқсас ислерге ўәсият қылса, азапланыўы 
 • Даўысты көтермей жылаў мүмкинлиги 
 • Сабыр, разылық ҳәм олардың гөззаллығы ҳаққында 
 • Перзентлер өлиминиң саўабы 
 • Наўқасты көриў ҳәм оған дуўа қылыў 
 • Мәйиттиң жүзин ашыў ҳәм сүйиў мүмкинлиги 
 • Пайғамбар саллаллаҳу алайҳи ўа саллам қайтыс
 • болғанда нелер исленгенлиги 
 • Мәйит ушын лазым нәрселер 
 • Шейиттиң жуўылмаўы ҳәм оған жаназа оқылмаўы 
 • Кепинлеў 
 • Иҳрамдағы адамның кепини 
 • Жуўыў, кепинлеў ўақтында хош ийисли нәрсе түтетиў
 • ҳәм жақсылықларын айтыў лазымлығы 
 • Мәйитке намаз оқыў 
 • Даўыс шығарған нәрестеге жаназа намазы оқылады 
 • Жаназа намазын оқыўдың пазыйлети ҳәм намаз
 • оқыўшы қай жерде турыўы 
 • Жаназа намазын мешитте оқыў мүмкинлиги 
 • Қәбирге ҳәм ғайыпқа жаназа оқыў 
 • Бир неше мәйитке бир намаз жетерли  
 • Сап көп болса, қабыл болыўы үмитли болады 
 • Мусылманлардың мәйитке мақтаўы қабыл болады 
 • Өзин-өзи өлтиргенге жаназа оқылмайды 
 • Мәйиттиң исин тезлестириў ҳәм мүсәпирликтеги өлим 
 • Жаназада жүриў әдеплери 
 • Раҳманның периштелери мәйитти гүзетип барады
 • ҳәм мәйит пенен әмели қалады 
 • Мәйит ушын орнынан турыў 
 • Қәбир, жерлеў ҳәм оның ўақты 
 • Қәбир зийнетленбейди, үстине имарат салынбайды
 • ҳәм оған отырылмайды 
 • Мүтәжлик ушын мәйитти көшириў ҳәм қәбирди
 • ашыў мүмкин 
 • Қәбир сораўы ҳәм азабы ҳаққында 
 • Беккемлик сорап, дуўа қылыў 
 • Кеўил айтыў ҳәм қәбирлерди зыяратлаў ҳаққында 
 • Қәбирлер зыяраты ҳәм марҳумлардың
 • ҳақына дуўа қылыў 
 • Пайғамбар саллаллаҳу алайҳи ўа саллам анасының
 • қәбирин зыярат қылғаны 
 • Мәйит басқалардың әмелинен пайда алады 
 • Дереклер дизими