• +99871-2175999 (09:00-18:00)

Паролни эсдан чиқардингизми?

«Тафсири Ҳилол» электрон дастури

«Ҳилол-нашр» матбаа-нашриёти барча юртдошларимиз сиз азизларга фазилатли шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф роҳимаҳуллоҳ ҳазратларининг қаламларига мансуб «Тафсири Ҳилол» асарининг электрон дастурини тақдим этади.


Китоб: Ислам тарийхы. 2-китап

 • Муаллиф: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф
 • Тури: Электрон китоб
 • Нашр санаси: 2022 й.
 • Ҳажми: 576 бет.
Нархи: Бепул

Қисқача тавсифи

Тарийх бәрше өткен әўладлардың өмир медресеси есапланады. Тарийх арқалы тирилер өзлери ушын пайдалы нәрсени үйренип, оған әмел қылады ҳәм де өзлерине зыян жететуғын нәрселерден хабардар болып, оннан шетте болады. Ислам тарийхы дегенде, әдетте, Ислам мәмлекетлери ҳәм де мусылман халықлардың ўаҳий нәзил болған дәслепки дәўирден баслап, ҳәзирги күнге шекем болған тарийхы нәзерде тутылады. Бирақ, негизинде бул тарийх дүнья басланғанынан ҳәзирги, биз жасап турған ўақытқа шекем болған дәўирди өз ишине алады. Себеби, бул тарийх биринши инсан, биринши пайғамбар – Адам алайҳиссаламнан басланады. Шайх Муҳаммад Садық Муҳаммад Юсуф ҳәзиретиниң бул мий­нети Ислам тарийхының қысқаша баяны болып, автордың соңғы китапларынан бири есапланады.

Китобни ўқиш ёки эшитиш учун дастур:


Китобнинг мундарижаси


 •     Екинши китап
 •     Төртинши бап. Умаўийлер дәўири
 •     Биринши бөлим. Бәний Умайяның тәрийпи
 •     Умаўийлер халифалығы
 •     Екинши бөлим. Бәний Умайя халифалары. Муаўия ибн Әбиў Суфян халифалығы
 •     Умаўийлер дәўириндеги фатҳлар
 •     Язид ибн Муаўияның халифалығы
 •     Ишки ўақыялар
 •     Карбала ўақыясы
 •     Ҳарра ўақыясы ҳәм Мадинаны мубаҳ санаў  
 •     Екинши Муаўия ибн Язид  
 •     Абдуллаҳ ибн Зубайрдың халифалығы  
 •     Мухтар Сақафий ҳәрекети  
 •     Умаўийлер халифалығының қайта тиклениўи Абдулмәлик ибн Марўан  
 •     Ўақыялар
 •     Абдурраҳман ибн Ашъас ҳәрекети  
 •     Ўалид ибн Абдулмәлик  
 •     Сулайман ибн Абдулмәлик  
 •     Умар ибн Абдулазиз   
 •     Язид ибн Абдулмәлик  
 •     Ҳишам ибн Абдулмәлик  
 •     Ўалид ибн Язид ибн Абдулмәлик  
 •     Язид ибн Ўалид ибн Абдулмәлик  
 •     Ибраҳим ибн Ўалид ибн Абдулмәлик
 •     Марўан ибн Муҳаммад  
 •     Умаўийлер мәмлекетиниң ыдыраўы ҳәм аббасийлер мәмлекетиниң тиклениўи   
 •     Бесинши бап. Аббасийлер мәмлекети  
 •     Биринши бөлим. Аббасийлер мәмлекетиниң тиклениўи
 •     Екинши бөлим. Аббасийлердиң биринши дәўири  
 •     1. Әбул Аббас Саффаҳ
 •     2. Әбиў Жаъфар Мансур
 •     3. Муҳаммад Мәҳдий
 •     4. Муўса Ҳәдий
 •     5. Ҳарун ар-Рашид  
 •     6. Муҳаммад Әмийн  
 •     Үстемлик ушын гүрес ҳәм Муҳаммад Әмийнниң жеңилиўи  
 •     7. Абдуллаҳ Маъмун  
 •     8. Әбиў Исҳақ Муътасим  
 •     9. Ҳарун Ўасиқ  
 •     10. Жаъфар Мутаўаккил  
 •     Үшинши бөлим. Ҳижрий II әсирде ажыралып шыққан мәмлекетлер  
 •     Төртинши бɵлим. Екинши аббасийлер әсири  
 •     Әззи халифалар әсири
 •     Екинши аббасийлер әсири халифалары  
 •     Әҳмийетли ўақыялар. Түрклердиң үстинлиги  
 •     Занжийлер қозғалаңы  
 •     Қарматийлер ҳәрекети  
 •     Қарматийлердиң қулаўы  
 •     Буўайҳийлер үстемлиги  
 •     Салжуқийлер үстемлиги  
 •     Ҳашшашийлер
 •     Заллоқа саўашы  
 •     Иқлиш саўашы
 •     Арк саўашы  
 •     Тайпалардың патшалары  
 •     Крестли атланыслар  
 •     Биринши крестли атланыс  
 •     Екинши крестли атланыс  
 •     Үшинши крестли атланыс
 •     Төртинши крестли атланыс
 •     Балалардың крестли атланысы  
 •     Бесинши крестли атланыс
 •     Алтыншы крестли атланыс  
 •     Жетинши крестли атланыс  
 •     Сегизинши крестли атланыс  
 •     Крестлилерге қарсы урыслар  
 •     Крестли атланыслар мусылман әлеминиң төменлеўине тийкар болған себеп
 •     Монғоллардың ўайрангершиликтен ибарат саўашлары ҳәм аббасийлердиң қулаўы  
 •     Бағдадтың ўайран қылыныўы ҳәм халифаның өлтирилиўи  
 •     Монғоллар басып алыўы мусылман әлеминиң түскинликке түсиўиндеги екинши үлкен сыртқы себеп
 •     Бесинши бөлим. Екинши аббасийлер әсириндеги әҳмийетли ғәрезсиз мәмлекетлер  
 •     Ҳижрий III әсирдеги мәмлекетлер
 •     Хорасандағы таҳирийлер мәмлекети  
 •     Санъадағы яъфурийлер мәмлекети  
 •     Зубайдтағы зиядийлер мәмлекети  
 •     Табарстандағы зайдийлер (талибийлер) мәмлекети
 •     Мысыр ҳәм Шамдағы тулунийлер мәмлекети  
 •     Иран, Ҳират, Маўарауннаҳрдағы саффарийлер мәмлекети
 •     Маўарауннаҳрдағы саманийлер мәмлекети  
 •     Саъда ҳәм Санъадағы зайдийлер мәмлекети  
 •     Мысыр ҳәм Мағрибтеги убайдий-фатимийлер мәмлекети  
 •     Масул ҳәм Ҳалабтағы ҳамаданийлер мәмлекети  
 •     Буўайҳийлер мәмлекети
 •     Мысырдағы ихшидийлер мәмлекети  
 •     Биттиҳтеги Имран ибн Шаҳин мәмлекети  
 •     Ғазнаўийлер мәмлекети
 •     Алжир ҳәм Тунистеги зийрийлер мәмлекети  
 •     Масулдағы ақийлийлер мәмлекети  
 •     Тароблус ҳәм Ливиядағы зинатийлер мәмлекети  
 •     Асадийлер мәмлекети  
 •     Үлкен салжуқийлер мәмлекети
 •     Алжирдеги Бәний Ҳаммад мәмлекети
 •     Зубайд-Нажаҳия мәмлекети
 •     Ҳалабтағы мирдасийлер мәмлекети  
 •     Андалусиядағы тайпалардың патшалары  
 •     Мағриб ҳәм Андалусиядағы муробитлер мәмлекети  
 •     Ямандағы Сулайҳийя мәмлекети  
 •     Баҳрейндеги уюнийлер мәмлекети  
 •     Хорезмшаҳлар мәмлекети  
 •     Хорезм Маъмун академиясы
 •     Адандағы Бәний Зурай мәмлекети  
 •     Санъадағы ҳамаданийлер мәмлекети
 •     Кийфа қорғаны ҳәм Мардиндеги Артиқия мәмлекети
 •     Дамашқтағы бурийлер мәмлекети  
 •     Ҳижрий VI әсирдеги әҳмийетли мәмлекетлер  
 •     Мағриб ҳәм Андалусиядағы муўаҳҳидлер мәмлекети  
 •     Шам ҳәм Мысырдағы зангийлер мәмлекети  
 •     Ҳиндстан ҳәм Аўғанстандағы ғурийлер мәмлекети  
 •     Ямандағы Бәний Мәҳдий мәмлекети  
 •     Мысыр, Шам ҳәм Ямандағы айюбийлер мәмлекети  
 •     Ҳижрий VII әсирдеги әҳмийетли мәмлекетлер  
 •     Аббасийлер мәмлекетиниң қулаўының негизлери ҳәм себеплери  
 •     Умаўийлер ҳәм аббасийлер дәўириндеги кризистиң жуўмағы
 •     Алтыншы бап. Мамлуклер дәўири
 •     Биринши бөлим. Мысыр ҳәм Шамдағы мамлуклер тарийхы  
 •     Теңиз мамлуклери әсири  
 •     Теңиз мамлуклери султанлары
 •     Теңиз мамлуклери заманындағы әҳмийетли ўақыялар  
 •     Бурж мамлуклери әсири  
 •     Буржий-черкес мамлуклер султанлары
 •     Мамлуклер ҳүкимдарлығы дәўирине жуўмақлаў  
 •     Екинши бөлим. Ислам үмметиниң мамлуклер дәўириндеги жағдайы  
 •     Араблар жазирасындағы жағдай  
 •     Ҳижаз
 •     Яман  
 •     Бәний Расул мәмлекети  
 •     Бәний Таҳир мәмлекети  
 •     Ямама  
 •     Баҳрейн
 •     Оман  
 •     Португалиялылардың Оманға бастырып келиўи  
 •     Үшинши бөлим. Монғоллар ҳәм Ирак тарийхы  
 •     Монғоллардың Ислам әлеми менен байланыслы ең үлкен басшылары
 •     Ирактағы Элхония мәмлекети  
 •     Ирактағы жалаирлар мәмлекети  
 •     Ирактағы қара қуюнлылар – биринши түркмен шаңарағы мәмлекети
 •     Ирактағы ала қуюнлылар – екинши түркмен шаңарағы мәмлекети  
 •     Темурийлер мәмлекети  
 •     Әмир Темурдың атланыслары  
 •     Темурдың мийрасхорлары
 •     Төртинши бөлим. Мусылманлар Ҳиндстанда
 •     Ҳиндстандағы Ислам әмирликлери  
 •     Ҳиндстандағы Ислам мәмлекетлери  
 •     Мамлуклер султанлығы  
 •     Халжийлер мәмлекети  
 •     Туғлуқийлер мәмлекети  
 •     Хизрхония – сәййидлер мәмлекети
 •     Лудийлер шаңарағы  
 •     Районлардың патшалары  
 •     Бесинши бөлим. Қубла-Шығыс Азия ҳәм атаўлардағы Ислам
 •     Исламның Малай ҳәм Индонезияға кириўи  
 •     Малай ярым атаўындағы Малакка қулағаннан кейин пайда болған патшалықлар
 •     Ислам Филиппинде
 •     Мусылманлар Қытайда
 •     Қытайда монғол әсири
 •     Ислам Мальдивте
 •     Алтыншы бөлим. Мағриб, Андалусия ҳәм Батыс Африка  
 •     1. Мағриб мәмлекетлери Мароккодағы маринийлер мәмлекети  
 •     Бәний Ўаттос мәмлекети  
 •     Орайлық Мағриб ҳәм Алжирдеги Бәний Зайян мәмлекети
 •     Тунистеги ҳафсийлер мәмлекети  
 •     2. Африка  306
 •     3. Андалусия  309
 •     Гренададағы Бәний Наср мәмлекети (Ал-Аҳмap)
 •     Жетинши бап. Усманийлер дәўири ҳәм ҳәзирги ўақ
 •     Биринши бөлим. Усманийлер мәмлекетиниң тарийхы
 •     Анадули усманийлерден алдынғы дәўирде
 •     Усманийлер мәмлекетиниң халифа ҳәм султанлары
 •     Усманийлер халифалығының күш-қүдиретли дәўири
 •     Усманийлер халифалығы ҳәлсиреў әсирлеринде
 •     Ҳәлсиреў әсириндеги ең әҳмийетли ўақыялар
 •     Усманийлер империясының қулаў басқышлыры
 •     Султан Абдулҳамид II ибн Абдулмажид
 •     Мустафа Камал Ататүрк
 •     Екинши бөлим. Усманийлер дәўиринде Ислам үлкелериниң аўҳалы Арабстан ярым атаўы, Шам ҳәм Ирак
 •     Ҳижаздағы ашрафлар
 •     Ашраф Ҳусайн ибн Әлий ибн Муҳаммад ибн Аўн
 •     Саудийлер мәмлекетиниң шɵлкемлестирилиўи
 •     Кувейт
 •     Баҳрейн мәмлекетиниң тарийхы
 •     Әҳли Халифа шаңарағы
 •     Қатар мәмлекетиниң тарийхы  
 •     Қатардағы Әҳли сәнийлер мәмлекети  
 •     Әҳли Сәнийдиң ҳәкимлери
 •     Бирлескен Араб Әмирликлери  
 •     Омандағы жағдайлар
 •     Яърубийлердиң үлкен патшалары
 •     Омандағы Әҳли Бусаъид мәмлекети
 •     Бусаъидийлердиң ең үлкен султанлары
 •     Яман  
 •     Ирак  
 •     Шам еллери  
 •     Шамдағы Европа колониялығы
 •     Үшинши бөлим. Африканың орта әсирлер тарийхы  
 •     Нил ойпатлығы, Мысыр ҳәм Судан  
 •     Әлийбек ҳәрекети  
 •     Францияның Мысыр ҳәм Шамға ҳүжими  
 •     Муҳаммад Әлий  
 •     Судан  
 •     Мағриб еллери
 •     1. Ливия  
 •     2. Тунис  
 •     3. Алжир
 •     4. Мағриб  
 •     Батыс Африка  
 •     Орайлық Африка  
 •     Шығыс Африка
 •     Төртинши бөлим. Орта Азия. Монғол мәмлекетиниң қалдықлары. Қытай ҳәм Ҳиндстан ярым атаўы  
 •     Ирандағы жағдайлар  
 •     Аўған елиндеги жағдайлар  
 •     Ҳиндстандағы жағдайлар. Ҳиндстанда Бабурийлер императорлығы  
 •     Заҳириддин Муҳаммад Бабур  
 •     Кейинги бабурий императорлар. Ҳумаюн шаҳ  
 •     Жалалиддин Акбар  
 •     Жәҳәнгир
 •     Шаҳжәҳән  
 •     Аврангзеб (Аламгир)
 •     Бесинши бөлим. Қубла-Шығыс Азиядағы жағдайлар
 •     1. Индонезияның исламый патшалықлары. Атча патшалығы  
 •     Ява атаўындағы Димак патшалығы  
 •     Батыс Явадағы Бунтан патшалығы  
 •     Матарам патшалығы  
 •     Мукассардағы Ғуўўа патшалығы
 •     Филиппиндеги жағдайлар  
 •     Мусылманлар кризисиниң үшинши ең аянышлы сыртқы себеби – колонизаторлық сиясаты  
 •     Колония ҳәм бағынышлылық жағдайында мәнаўият  
 •     Мусылман әлеми колония тәсиринде  
 •     Мысыр Британия колониясы астында  
 •     Миллий азатлық ҳәрекетлери
 •     Сегизинши бап. Бүгинги күндеги Ислам әлеми  
 •     Биринши бөлим. Бүгинги күндеги Ислам әлеминиң тәрийпи  
 •     Екинши бөлим. Ислам әлеминиң ҳақыйқатлығы ҳаққында пикирлер  
 •     Үшинши бөлим. Ислам Бирге Ислесиў Шөлкемине ағза мәмлекетлер
 •     Албания  
 •     Аўғанстан  
 •     Бангладеш  
 •     Баҳрейн
 •     Бирлескен Араб Әмирликлери  
 •     Бруней  
 •     Буркина-Фасо  
 •     Бенин  
 •     Габон  
 •     Гаяна  
 •     Гамбия  
 •     Гвинея  
 •     Гвинея-Бисау  
 •     Алжир  
 •     Жибути  
 •     Индонезия  
 •     Иордания  
 •     Ирак  
 •     Комор атаўлары  
 •     Кувейт
 •     Ливан  
 •     Ливия  
 •     Мавритания  
 •     Малайзия  
 •     Мальдив  
 •     Мали  
 •     Марокко  
 •     Мысыр  
 •     Нигер  
 •     Нигерия
 •     Пакистан
 •     Саудия  
 •     Сенегал
 •     Сирия
 •     Сомали  
 •     Судан  
 •     Суринам  
 •     Тунис  
 •     Чад  
 •     Оман  
 •     Қазақстан  
 •     Яман  
 •     Тәжикстан  
 •     Түркменстан  
 •     Түркия  
 •     Өзбекстан  
 •     Қырғызстан
 •     Камерун  
 •     Кот-д-Ивуар  
 •     Мозамбик
 •     Палестина  
 •     Сьерра-Леоне  
 •     Того  
 •     Уганда
 •     Әзербайжан
 •     Иран  
 •     Қатар  
 •     Түсиндирме сөзлик
 •     Пайдаланылған әдебиятлар дизими